http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Karolinska Universitetssjukhusets fonder

Nividas

Nividas
Låna hem glasögon innan du bestämmer dig!

måndag 22 oktober 2018

Karolinska Universitetssjukhusets fonder

Karolinska Universitetssjukhuset
Telefonnummer: 08-517 700 00, 08-585 800 00

För alla fonder krävs kontakt med kurator på Karolinska.

Stiftelsen Stockholms läns förenings tuberkulos fond, 
Disponibel avkastning skall användas till med tuberkulosbekämpandet sammanhängande
ändamål, företrädesvis till sommarkoloniverksamhet för friska barn från
tuberkulösa hem.

Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas till förmån för lungsjuka personer från
Stockholms kommun, i anslutning till öppen eller sluten vård vid någon av landstingskommunernas
lungmedicinska kliniker.

Cronstedts frisängsfond, Stiftelsen Alfhild
Disponibel avkastning skall användas till frisängar på sjukhus i Stockholm till
förmån för i Stockholms stad hemmahörande och mantalsskrivna personer.

Barnklinikernas bidragsfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas som bidrag till patienter vid i första hand St
Görans och Huddinge sjukhus barnkliniker inom såväl den öppna som den slutna
vården för att främja deras rehabilitering.

Hedlunds bidragsfond, Stiftelsen Oscar och Karin
Disponibel avkastning skall ha som ändamål att lämna bidrag till lungsjuka bosatta
i Stockholms län i samband med öppen eller sluten vård vid sjukhusen och
att avkastningen undantagsvis får användas även för tillfällig hjälp åt patienters
hustru / man eller barn.

Ihrfeltska barn- och ungdomsfonden, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas till ekonomiskt eller med hänsyn till hemeller
familjeförhållande behövande barn och ungdomar i åldern 3-18 år, bosatta i
Stockholm, som är i behov av vård eller hjälp till följd av sjukdom, fysiskt handikapp
eller annan därmed jämförlig orsak, allt i den mån utgiften för vården eller
hjälpen inte skall bestridas av allmänna medel eller eljest i särskild ordning.
Johanssons bidragsfond, Stiftelsen Micka
Disponibel avkastning skall användas för att främja vården av behövande ålderstigna,
sjuka eller lytta och skall ställas till kuratorernas vid Stockholms Stads
lasarettssjukhus förfogande med fördelning dem emellan på basis av ungefärliga
antalet vårdplatser vid respektive sjukhus. Medlen skola begagnas för understöd åt
sådana personer, som avses med fondens ändamål och som efter erhållen vård
lämnat sjukhuset och äro i trängande behov av eftervård i vidaste bemärkelse.

Nilssons donationsfond, Stiftelsen Frans
Disponibel avkastning skall användas till hjälp åt välfrejdade fattiga konvalescenter
för hälsans återvinnande.

Stenbergs bidragsfond, Stiftelsen Tyra
Disponibel avkastning skall utdelas av kuratorerna vid sjukhusen inom Stockholms
läns landsting, utdelningen skall i första hand ske till hjälp åt behövande
sjuka eller deras familjer från förutvarande Stockholms stad.

Wallins bidragsfond, Stiftelsen Nils och Sonja
Disponibel avkastning skall användas dels för bidrag för beredande av vård åt behövande
patienter från Stockholms län, vilka kan befinnas vara i behov av medicinsk
efterbehandling och konvalescentvård av olika slag efter genomgången operation
eller annan medicinsk eller kirurgisk behandling i första hand vid neurokirurgisk
eller neurologisk klinik, i andra hand vid annan öppen eller sluten kirurgisk
eller medicinsk vård inom Stockholms län, dels vid behov, för bidrag till donators
eller hennes makes syskon enligt donationsvillkoren.

Letterstedska fonden till hjälp för sjuka resande, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas i första hand i såväl sluten som öppen vård
till förmån för behövande patienter som företrädesvis är bosatta utomlands och
som insjuknat under resa till Stockholm eller vid tillfälligt besök i Stockholm.
I andra hand kan avkastningen användas för bidrag till behövande patienter som
behandlas i sluten eller öppen vård inom Stockholm läns landsting.

Gebers konvalescenthem, Stiftelsen Martin
Disponibel avkastning skall användas till bidrag till behövande personer inom
Stockholms läns landstings upptagningsområde i behov av konvalescentvistelse
efter sjukhusvård.

Dannströms driftkostnadsfond, Stiftelsen Isidor
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms
läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Envalls driftkostnadsfond, Stiftelsen Selma
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms
läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Pålsons driftkostnadsfond, Stiftelsen Albert och Hulda
Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholm

Lungsjukas donationsfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall i dess helhet, årligen utbetalas till någon eller några i
Stockholm boende mindre bemedlade kvinnor av bättre samhällsställning (s.k.
pauvres honteux) lidande av lungtuberkulos och i behov av ekonomisk hjälp.
Skulle något år någon sådan behövande kvinnlig lungsjuk icke hava anmälts efter
kungörande av medlens disponibilitet till Stockholms lungläkare, må undantagsvis
understöd lämnas åt någon kvinnlig person tillhörande s.k. pauvres honteux i
Stockholm och lidande av annan sjukdom.

Sjuksköterskornas och fru Galathée Lamms bidragsfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall lämnas som bidrag till behövande sjuksköterskor vid
något av Stockholms läns landstings sjukhus för rekreation i samband med sjukdom
eller för enskilda angelägenheter.

F.d. Sabbatsbergs sjukhus hjälpfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas för bidrag till behövande patienter boende
inom Stockholms stad som utskrives från något av Stockholms läns landstings
sjukhus.

Håléns minnesfond, Stiftelsen Nanny och Hugo
Disponibel avkastning skall lämna bidrag till institution, som främjar behövande
personer, vilka lider av kärlkramp eller annan hjärtsjukdom eller enskilda behövande
personer, vilka lider av ovan nämnda sjukdomar.

Karolinska sjukhusets understödsfond, Stiftelsen
Tillgångarna skall användas för utbetalande av understöd i smärre belopp åt särskilt
behövande patienter, som söker vid eller är intagna på hudkliniken, samt för
bekostande av gemensamma trevnadsanordningar för samtliga patienter vid hudkliniken,
såsom anordningar vid större högtider, anskaffande av leksaker åt barnen
vid klinikens barnavdelning, tavlor och annan konst m.m.

Karolinska sjukhusets bidrags- och trivselfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas för bidrag och trivsel till barn och ungdomar
vid barnkliniken vid Karolinska sjukhuset.

Malmgrens fond, Stiftelsen Ellen
Disponibel avkastning skall ha till ändamål att lämna understöd till mindre bemedlade
cancersjuka vid Radiumhemmet.

Lindbergs hjälpfond, Stiftelsen John och Kristina
Disponibel avkastning skall varje år delas ut till i första hand mindre bemedlade
hjärtsjuka personer som är i behov av eftervård eller annan ekonomisk hjälp och
som vårdas eller har vårdats på Karolinska sjukhuset. I andra hand får avkastningen
delas ut till personer som vårdas eller har vårdats på Karolinska sjukhuset och
som är i behov av eftervård. Bidragen skall i första hand ges till personer från
Bromma församling i Stockholm.

Dahls julfestfond, Stiftelsen Olga
Disponibel avkastning skall i början på december månad överlämnas till Karolinska
sjukhusets barnklinik. Inbetalas till sjukhuset för att helt disponeras av klinikens
husmoder till en julfest för barnen på kliniken. Vad som ej åtgår för själva
festen, skall användas för inköp av gåvor till barnen.

Berglunds understödsfond, Stiftelsen John och Kerstin
Av disponibel avkastning skall hälften användas till understöd åt behövande medicine
studerande och underläkare vid Karolinska sjukhuset samt den andra hälften
användas till understöd åt behövande nervklena personer, som blivit hårt prövade
i livet, och som ej äro i behov av sjukhusvård.
Utdelning sker två gånger per år, i mars och oktober. Understödet får utgå med
högst fyratusen kronor per år och person.

Strokirks fond, Stiftelsen Eleonore
Disponibel avkastning skall användas för bidrag till vård åt behövande patienter
vid Karolinska sjukhuset eller till medicinsk efterbehandling eller konvalescentvård
av olika slag efter genomgången operation eller annan behandling avseende
sådana patienter.

Anderssons donationsfond, Stiftelsen Ragnar
Disponibel avkastning skall användas till glädje och hjälp åt invalidiserade. Detta
tolkas som att avkastningen får användas till glädje och hjälp åt fysiskt handikappade
patienter, såväl under sjukhusvistelsen som efter utskrivning från sjukhuset.
Fonden kan bestrida sådana utgifter som det ej ankommer på huvudmannen att
svara för t.ex.
- bidrag till aktiviteter som kan höja vårdens kvalitet,
- trivselbefrämjande åtgärder,
- bidrag till patient, som med anledning av sjukhusvistelsens längd eller p.g.a.
 minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning
 försämrad

Band-fonden, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas till St Görans och Karolinska sjukhusets
barnkliniker i Stockholm i syfte att för dessa klinikers behov dels anskaffa hjälpmedel
till långvarigt sjuka eller handikappade barn och ungdomar samt dels utgiva
utbildningsbidrag till långvarigt sjuka eller handikappade ungdomar i åldern 16-18
år. Medlen skall utgå till barn och ungdomar inom Stockholms län.
Barnhabiliteringens patientfond, Stiftelsen
Tillgångarna skall användas för att bestrida utgifter som det normalt ej ankommer
på huvudmannen att sörja för i samband med patienternas trivsel, såsom bidrag till
nöjen, teater, utflykter, extra förplägnad m.m.

Löwenströmska sjukhusets frisängsfond, Stiftelsen
Disponibel avkastning skall användas till förmån för patienter vid Karolinska
sjukhuset eller Danderyds sjukhus. Den årliga avkastningen fördelas lika mellan
Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus.

Kihlgrens minnesfond, Stiftelsen Bo och Kerstin
Disponibel avkastning skall årligen utges till Karolinska Universitetssjukhusets
barnavdelningar för att där användas till olika arrangemang för barnen. Tonvikt
skall läggas på barn som har det särskilt svårt, föräldralösa etc. Medlen skall nyttjas
till ändamål som skall bereda barnen glädje på sjukhuset. Stiftelsen får ej upplösas.

De Perres frisängsfond, Stiftelsen Gulli
Disponibel avkastning skall användas till en frisäng för att framtid på allmän sal i
något av Stockholms stads sjukhus.
Karlssons fond, Stiftelsen Kristina
Tillgångarna skall användas av St Eriks ögonsjukhus.

Linds fond, Stiftelsen Martin
Av disponibel avkastning skall 20% användas till bidrag till patienter vid Lungoch
allergikliniken vid Huddinge sjukhus och 80% användas till bidrag till patienter
vid Stockholms Geriatriska Universitetsklinik.

Stiftelsen P A Ljungbergs frisängsfond, 
Disponibel avkastning skall användas vid i första hand Huddinge sjukhus till förmån
för patienter företrädesvis från Huddinge eller Turinge församlingar.

Stiftelsen Lungmedicinska kliniken vid Huddinge sjukhus bidragsfond, 
Disponibel avkastning skall ha till ändamål att lämna bidrag till lungsjuka patienter
vid i första hand Huddinge sjukhus, samt att avkastningen inte får användas till
ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade medel.

Stiftelsen Jacques och Galathée Lamms bidragsfond, 
Disponibel avkastning skall användas till bidrag åt lungsjuka patienter vid i första
hand Huddinge sjukhus.
Avkastningen inte får användas till ändamål som skall tillgodoses av utdebiterade
medel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar