http://rpc.twingly.com/ Fonder, stiftelser & Stipendier att söka!!: Stockholms läns sjukvårdsområde

Annons för Cocopanda

Annons för Cocopanda
Gör ett väl värt besök i Cocopandas Outlet!

fredag 20 januari 2017

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Telefonnummer: 08-123 400 00

För psykiskt sjuka inom Stockholms läns landsting, Stiftelsen Disponibel avkastning skall användas i den öppna eller slutna psykiatriska vården för bidrag eller trivselbefrämjande åtgärder till behövande patienter boende inom Stockholms läns landsting.

Cronstedts frisängsfond, Stiftelsen Alfhild
Disponibel avkastning skall användas till frisängar på sjukhus i Stockholm till förmån för i Stockholms stad hemmahörande och mantalsskrivna personer.

Ihrfeltska barn- och ungdomsfonden, Stiftelsen Disponibel avkastning skall användas till ekonomiskt eller med hänsyn till hemeller familjeförhållande behövande barn och ungdomar i åldern 3-18 år, bosatta i Stockholm, som är i behov av vård eller hjälp till följd av sjukdom, fysiskt handikapp eller annan därmed jämförlig orsak, allt i den mån utgiften för vården eller hjälpen inte skall bestridas av allmänna medel eller eljest i särskild ordning. Johanssons bidragsfond,

Stiftelsen Micka Disponibel avkastning skall användas för att främja vården av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och skall ställas till kuratorernas vid Stockholms Stads lasarettssjukhus förfogande med fördelning dem emellan på basis av ungefärliga antalet vårdplatser vid respektive sjukhus. Medlen skola begagnas för understöd åt sådana personer, som avses med fondens ändamål och som efter erhållen vård lämnat sjukhuset och äro i trängande behov av eftervård i vidaste bemärkelse.

Nilssons donationsfond, Stiftelsen Frans Disponibel avkastning skall användas till hjälp åt välfrejdade fattiga konvalescenter för hälsans återvinnande.

Stenbergs bidragsfond, Stiftelsen Tyra Disponibel avkastning skall utdelas av kuratorerna vid sjukhusen inom Stockholms läns landsting, utdelningen skall i första hand ske till hjälp åt behövande sjuka eller deras familjer från förutvarande Stockholms stad.

Lundbergs fond, Stiftelsen Sture Disponibel avkastning skall användas för bidrag till behövande och arbetslösa patienter som har behandlats i sluten eller öppen vård inom Stockholms läns landsting. AB SLL Internfinans 2016-02-22

Hillerströms fond för psykiskt sjuka,

Stiftelsen Karin och Sven Disponibel avkastningen skall användas för eftervård och annan ekonomisk hjälp till patienter som vårdas i den slutna psykiatriska vården och de som behandlas vid de psykiatriska mottagningarna. Patienter som vårdas i eller skrivits ut från den slutna vården skall ha företräde till utdelning.

Serafimerlasarettets frisängsfond, Stiftelsen Disponibel avkastning skall användas i såväl sluten som öppen vård till förmån för personer som är bosatta inom Stockholms läns landstingsområde.

Serafimerlasarettets bidragsfond, Stiftelsen Disponibel avkastning skall i första hand användas för bidrag till patienter som är bosatta inom Stockholms läns landstingsområde och i behov av konvalescentvård som ej bestridas av allmänna medel. I andra hand kan avkastningen användas för bidrag i övrigt till behövande patienter som är bosatta inom landstingsområdet.

Letterstedska fonden till hjälp för sjuka resande, Stiftelsen Disponibel avkastning skall användas i första hand i såväl sluten som öppen vård till förmån för behövande patienter som företrädesvis är bosatta utomlands och som insjuknat under resa till Stockholm eller vid tillfälligt besök i Stockholm. I andra hand kan avkastningen användas för bidrag till behövande patienter som behandlas i sluten eller öppen vård inom Stockholm läns landsting.

Gebers konvalescenthem, Stiftelsen Martin Disponibel avkastning skall användas till bidrag till behövande personer inom Stockholms läns landstings upptagningsområde i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Dannströms driftkostnadsfond, Stiftelsen Isidor Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Envalls driftkostnadsfond, Stiftelsen Selma Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

Pålsons driftkostnadsfond, Stiftelsen Albert och Hulda Disponibel avkastning skall gälla som bidrag till behövande personer inom Stockholms läns landsting i behov av konvalescentvistelse efter sjukhusvård.

F.d. Sabbatsbergs sjukhus hjälpfond, Stiftelsen Disponibel avkastning skall användas för bidrag till behövande patienter boende inom Stockholms stad som utskrives från något av Stockholms läns landstings sjukhus.

Löwenströmska sjukhusets frisängsfond för långtidsvård, Stiftelsen Disponibel avkastning skall användas till förmån för patienter vid i första hand Löwenströmska sjukhusets geriatriska klinik och i andra hand patienter vid geriatriska klinikerna vid Danderyds sjukhus och Jakobsbergs sjukhus.

Sternhagens donationsfond, Stiftelsen Sigrid Disponibel avkastning skall användas till understöd och eftervård åt behövande psykiskt och nervöst sjuka personer bosatta inom nordvästra sjukvårdsområdet. I första hand skall utdelning ske till patienter vid Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik. Bidrag kan utgå till patienter inom såväl sluten som öppen vård. Linds fond, Stiftelsen Martin Av disponibel avkastning skall 20% användas till bidrag till patienter vid Lung och allergikliniken vid Huddinge sjukhus och 80% användas till bidrag till patienter vid Stockholms Geriatriska Universitetsklinik.

Heijkenskjölds konvalescenthemsvård, Stiftelsen Disponibel avkastning skall användas till konvalescenthemsvård för patienter bosatta inom sydvästra sjukvårdsområdet.

Brännkyrka Mjölkdroppsförenings fond, Stiftelsen Tillgångarna skall användas till behövande mödrar och barn tillhörande barnavårdscentraler inom Brännkyrka församling.

Meisners bidragsfond Disponibel avkastning skall användas för bidrag till behövande psykiskt sjuka, vilka är bosatta inom Stockholms kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar